Wykorzystanie biomasy w miescie

Opracował: Marek Zaborowski

Spis tresci

Wstęp

Spis tresci
Poniższa strona służy do obliczeń, jest ilustracją opisu przedsięwzięcia odpady z pielęgnacji zieleni miejskiej źródłem biomasy, finansowanego z funduszu GEF, a więc wszystkie wartosci liczbowe odnoszą się do konkretnego przykładu, jednak procedura obliczeń powinna być podobna dla dowolnego miasta. W odpowiednich rubrykach umieszczone zostały wartosci liczbowe własciwe dla omawianego przykładu. Można oczywicie zmieniać pisane wielkosci, do czego namawiam szczególnie gorąco.

W tekscie wykorzystano trzy rodzaje czcionek dla podkrelenia funcji okienek służących do wpisywania danych:

Ile energii leży w parku i na ulicy

Spis tresci
Z terenu zielonego (zob. zieleń miejska) można uzyskać srednio ok.  m3 biomasy/hektar. Do obliczeń przybliżonych można przyjąć, że na cele energetyczne można wykorzystać  % odpadów z powierzchni parków lesnych,  % odpadów z parków spacerowych i  % odpadów z zieleni ulicznej.

Wpisz powierzchnię jaką zajmują tereny zielone należące do poniższych kategorii
 

 Powierzchnia parków spacerowych   ha
 Powierzchnia parków lesnych   ha
 Powierzchnia zieleńców i zieleni ulicznej   ha

Całkowita powierzchnia terenów zielonych wynosi  ha

Przy założeniu, że:

można uzyskać następujące ilosci biomasy
 
 

 z powierzchnia parków spacerowych   m3
 z powierzchnia parków lesnych   m3
 z powierzchnia zieleńców i zieleni ulicznej   m3

potencjał możliwej do zebrania drobnicy gałęziowej w miescie wynosi ok  m3 co z grubsza odpowiada  m3/rok zrębków drzewnych,  ton paliwa o wartosci opałowej 6GJ/tonę.

Po wysuszeniu wilgotnosć spada do  %, wartosć opałowa wzrasta do  GJ/tonę (tzw. stan powietrzchno suchy) i masa zrębków spada do  t. Potencjał energetyczny zrębków wynosi  TJ !!!!

 Zmniejszenie kosztów energii

Spis tresci
Charakterystyka spalania  paliwa które do tej pory było wykorzystywane (zob. srednia wartosc opałowa polskich paliw)
 

 ilosć spalanego paliwa   ton/rok 
 wartosć opałowa    GJ/t 
 cena    zł/t 
    
 emisja SO2    t/t 
 emisja CO2    t/t 
     

 paliwo kosztuje  zł/rok,  zapotrzebowanie na energię wynosi  TJ/rok, co stanowi  % potencjału energetycznego biomasy pochodzącej z odpadów z zieleni miejskiej w miescie

Koszty uniknięte składowania

Spis tresci
Do kosztów unikniętych można zaliczyć koszty związane ze składowaniem/utylizacją odpadów, koszty transportu, koszty zakupu energii. Aby je obliczyć należy podać :
 

aktualną cenę kompostowania 1 tony odpadów   zł/tonę 
aktualną cenę składowania na wysypisku 1 tony odpadów drzewnych   zł/tonę 
 aktualną srednią cenę transportu odpadów drzewnych   zł/tonę 

oraz odpowiedzieć na pytania:
 
 

 Jaka częsć odpadów jest kompostowana ?   %
 Jaka częsć odpadów jest składowana na wysypiskach ?   % 
Jaka częsć odpadów jest transportowana ?   %

Obliczone uniknięte koszty składowania i transportu wynoszą:

 Koszty inwestycji
Spis tresci
 

kocioł fluidalny  
wentylator   zł 
urządzenie wybierające slimakowe   zł 
nagrzewnica ramowa wodna   zł 
budowa suszarki podłogowej systemem gospodarczym   zł 
wiata magazynowa  
narzut 20%   zł 
W sumie   zł 

 
 

Wynik ekonomiczny przedsięwzięcia

Spis tresci

  Dochód Rozchód
 Koszty inwestycyjne     zł 
 Uniknięte koszty utylizacji   zł/rok  
 Uniknięte koszty paliwa   zł/rok  

 
Prosty okres zwrotu (SPBT) poniesionych nakładów wynosi ok.  lat(a)
 
 

Wynik ekologiczny i społeczny przedsięwzięcia

Spis tresci
Uniknięto emisji  t/rok dwutlenku siarki i  t/rok dwutlenku węgla
 

Bibliografia

"Przykład energetycznego wykorzystania biomasy w warunkach miejskich", G.Wisniewski, Srodowisko nr 12 (132)/98