Ocena efektywności projektu


Autor: Andrzej Gawrylczyk, 1999, stronę wykonał: Marek Zaborowski. Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

Zakres prac modernizyjnych - przykładEfekty finansowe termomodernizacji - przykład

Ocena efektywności projektu inwestycyjnego polega na porównaniu dwóch elementów: wielkość zainwestowanego kapitału z wielkością przyszłych dochodów uzyskanych z zainwestowanego kapitału, a zatem tylko z ocenianej inwestycji.

Zainwestowany kapitał, czyli nakłady inwestycyjne, obejmuje:

koszty badań przedinwestycyjnych, np.: koszty marketingu polegającego na badaniach lokalizacji przyszłych rynków zbytu, rynków dostawców inwestycyjnych i eksploatacyjnych, siły roboczej, uwarunkowań ochrony środowiska, koszty emisji dodatkowych akcji, obligacji, koszty konsultantów, koszty projektów technicznych itp.,

Kalkulując przyszłe dochody istotne jest:

Majątek obrotowy podlega ciągłemu odnawianiu, zatem czas życia dotyczy rzeczowego majątku trwałego powstałego z realizacji projektu inwestycyjnego.

Wyróżnia się czas życia majątku trwałego:

 

Czas życia księgowy wynika z zastosowanych stawek amortyzacyjnych i oblicza się go następująco:

A= średni okres żywotności majątku

B = wartość początkowa rzeczowego majątku trwałego powstałego z inwestycji

C= suma rocznych odpisów amortyzacyjnych

A=B/C

Czas życia techniczny - to czas "wytrzymałości" technicznej rzeczowego majątku trwałego. Przedsiębiorstwo przyjmując stawki amortyzacyjne powinno uwzględniać czas wytrzymałości technicznej poszczególnych elementów majątku trwałego. Przy prawidłowo zastosowanych stawkach amortyzacyjnych uwzględniających intensywność wykorzystania majątku trwałego (praca na jedną, dwie lub trzy zmiany) oraz warunki w jakich będzie pracował ten majątek (np. pod ziemią, w warunkach terenowych) czas życia księgowy powinien być zbliżony do czasu życia technicznego.

Czas życia ekonomiczny - to określenie czasu opłacalnej eksploatacji majątku trwałego z uwagi na intensywność postępu technicznego występującego w dziedzinach związanych z poszczególnymi rodzajami środków trwałych (np. maszyny i urządzenia - okres ich wytrzymałości technicznej wynosi 10 lat, ale postęp techniczny powoduje, że określonej maszynie mimo jej sprawności technicznej nie opłaca się eksploatować, bo jest energochłonna, mało wydajna w świetle pojawiających się nowości).

Do oceny efektywności powinien być przyjmowany czas życia ekonomiczny, tj. ilość lat opłacalnej eksploatacji środków trwałych. Czas życia ekonomiczny nie powinien byc dłuższy od życia technicznego i księgowego.

Przyszłe dochody wypracowane z zainwestowanego w majątek kapitału powinny zabezpieczać:

Uwaga: Spłata raty kapitałowej pożyczonego kapitału nie zwiększa zaangażowanego w inwestycję kapitału lecz zmienia jego strukturę - z pożyczonego na własny.

Inwestycja jest opłacalna tylko wówczas, gdy suma uzyskanych corocznych dochodów w okresie ekonomicznej eksploatacji jest co najmniej równa zainwestowanemu kapitałowi.

Wyróżnia się dwa rodzaje metod oceny efektywności inwestycji:
- metody tradycyjne (statystyczne),
- metody dynamiczne.

Z uwagi na fakt, że metody oceny inwestycji są przedmiotem rozważań w innej części opracowania, niniejszy fragment pozostawiam bez kontynuacji.MENU - STRONA GŁÓWNA  Marek Zaborowski Uaktuaniany:06/01/98