Przykład umowy kredytowej


Autor: Andrzej Gawrylczyk, 1999, stronę wykonał: Marek Zaborowski. Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

Umowa kredytowa i jej zawartośćEfekty finansowe termomodernizacji - przykład

Kredyt

Spakowany wzór umowy w formie pliku tekstowego MS WORD 2.0

Umowa nr

o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Zawarta w  dniu .........................................pomiędzy:

1)Bankiem Oddział w ....................................reprezentowanym przez:

a)...........................................................

b)...........................................................

zwanym dalej ,,Bankiem'',

oraz

2)........................................................................................................................................

(osoby fizyczne: imię, nazwisko, nr. dowodu tożsamości)

 ..........................................................................................................................................

(adres przedsiębiorstwa, nr. REGONU)

 ......................................................................................................................................... (osoby prawne: siedziba, nr rejestru, nr REGONU)

 reprezentowanym przez :

a)................................................................................................................

b)................................................................................................................

zwanym dalej ,,Kredytobiorcą''

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia ................19.........r. kredytu

................................. na ..............................................................................................

.....................................................................................................................................

na okres od...........................................................do...................................................

w kwocie....................................................(słownie:....................................................

.........................................................) na zasadach określonych w Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej obowiązującym w Banku oraz w niniejszej umowie.

§ 2

Planowany okres realizacji w miesiącach:

- termin rozpoczęcia: m -c ........................................ rok...................................

- termin zakończenia: m- c ........................................ rok ..................................

- termin rozliczenia: m-c ........................................ rok ..................................

 

§ 3

Termin osiągnięcia projektowanej zdolności produkcyjnej (usługowej) ustala się na

m-c.............................................. rok................................

 

§ 4

 1. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt:

 

 

 

 

Kredyt przedterminowo spłacony w części lub całości nie podlega ponownemu wykorzystaniu.

 

§ 5

Kredytobiorca będzie wykorzystywać kredyt dysponując pokrycie w ciężar rachunku kredytowego numer.........................................

§ 6

 

Kredyt może być wykorzystany tytułem zapłaty za:

§ 7 (wariant 1)

 

Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi ..........% w stosunku rocznym i jest stałe w okresie trwania umowy kredytowej.

§ 7 (wariant 2)

 1. Oprocentowanie kredytu stanowi sumę stopy WIBOR dla terminów .............-
 2. miesięcznych, przyjętej w Banku dla danego miesiąca/ kwartału kalendarzowego jako podstawa ustalenia oprocentowania zgodnie z ust.3 i marży w wysokości.........% w stosunku rocznym.

 3. Oprocentowanie kredytu jest zmienne w okresach miesięcznych/ kwartalnych i jest ustalone odrębnie dla każdego kolejnego okresu na zasadach określonych w ust. 3.
 4. Do ustalenia stopy oprocentowania kredytu dla danego miesiąca/ kwartału kalendarzowego przyjmuje się stopę WIBOR określoną w ust. 1 z dnia 25 dnia poprzedniego miesiąca / ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału - powiększoną o marżę określoną w ust. 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów stopa WIBOR na ten dzień nie jest ustalona lub ogłoszona, przyjmuje się stopę WIBOR z najbliższego kolejnego dnia roboczego. Oprocentowanie obowiązuje w nowej wysokości od pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca/ kwartału.
 5. O wysokości oprocentowania w danym miesiącu / kwartale Bank zawiadamia Kredytobiorcę na piśmie w terminie do 7 dni od daty ustalenia oprocentowania dla tego miesiąca / kwartału. Za pisemne powiadomienie uważa się również powiadomienie za pomocą telefaxu, telexu, i telegramu. Zawiadomienie to stanowi integralna część umowy kredytowej.
 6. Zmiana wysokości stopy WIBOR określonej w ust. 1 będzie podawana do wiadomości poprzez wywieszenie komunikatu w siedzibie Banku.

 

§ 7 (wariant 3)

 1. Oprocentowanie kredytu wynosi .............% w skali roku, co stanowi ........stopy kredytu lombardowego, ustalonej przez NBP, na dzień zawarcia umowy kredytowej. W czasie trwania umowy kredytowej oprocentowanie podlega zmianom stosownie do kształtowania się stopy kredytu lombardowego.
 2. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana stopy procentowej kredytu lombardowego przez NBP.
 3. O zmianie oraz aktualnej stopie oprocentowania kredytu Bank będzie powiadamiał Kredytobiorcę na piśmie.
 4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 stanowi integralną część umowy kredytowej.

 

§ 7 (wariant 4)

 1. Oprocentowanie kredytu w walucie wymienialnej stanowi sumę stopy..............dla
 2. terminów ......... - miesięcznych, przyjętej w Banku dla danego miesiąca /kwartału kalendarzowego jako podstawa ustalenia oprocentowania zgodnie z ust. 3 i marży w wysokości ...............% w stosunku rocznym. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosi ...............% w stosunku rocznym.

 3. Oprocentowanie kredytu jest zmienne w okresach miesięcznych / kwartalnych i jest ustalone odrębnie dla każdego kolejnego okresu na zasadach określonych w ust. 3
 4. Do ustalenia stopy oprocentowania kredytu dla danego miesiąca / kwartału kalendarzowego przyjmuje się stopę ....................określoną w ust. 1 z dnia 25 dnia poprzedniego miesiąca / ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału/ powiększoną o marżę określoną w ust. 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów stopa.....................na ten dzień nie jest ustalona lub ogłaszana, przyjmuje się stopę z najbliższego kolejnego dnia roboczego. Oprocentowanie w nowej wysokości od pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca kwartału.
 5. O wysokości oprocentowania w danym miesiącu/ kwartale Bank zawiadamia Kredytobiorcę na piśmie w terminie do 7 dni od daty ustalenia oprocentowania dla tego miesiąca/ kwartału. Za pisemne powiadomienie uważa się również powiadomienie za pomocą telefaxu, telexu i telegramu. Zawiadomienie to stanowi integralną część umowy kredytowej.
 6. Zmiana wysokości stopy..................., określonej w ust. 1, będzie podawana do wiadomości poprzez wywieszenie komunikatu w siedzibie Banku.

 

§ 8

 1. Bank nalicza odsetki od kredytu w okresie ...................., wg stóp procentowych obowiązujących w tym czasie i pobiera je z rachunku bieżącego Kredytobiorcy.
 2. w przypadku gdy spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od ostatniego naliczania do dnia ostatecznej spłaty kredytu, pobierane są łącznie ze spłatą wykorzystanego kredytu w terminie ostatecznej spłaty.

 

§ 9

 1. Bank pobiera od Kredytobiorcy prowizję:

Pobrane prowizje nie podlegają zwrotowi.

 1. Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej - wykonane na zlecenie Kredytobiorcy - Bank pobiera opłaty bankowe.

§ 10

 

 1. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu:

 

Za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek kredytowy Banku.

 1. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty rat kredytu udzielonego w walucie wymienialnej w drodze obciążenia swojego rachunku równowartością w złotych, stosując przy przeliczeniu kurs sprzedaży walut w dniu dokonania spłaty zgodnie z Tabelą Kursów Banku.

§ 11

Ostateczna wysokość rat spłaty zostanie uściślona w uzgodnionym z Bankiem w planie spłaty kredytu, uwzględniającym faktyczną wysokość zadłużenia z tytułu kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, którego propozycję Kredytobiorca przedłoży w terminie do.....................

 

§ 12

W przypadku niespłacenia , w terminie określonym w umowie kredytu wraz z odsetkami, Bank pobiera środki finansowe z tytułu niespłaconych należności z rachunków bankowych Kredytobiorcy, zgodnie z załączonym do umowy pełnomocnictwem.

 

§ 13

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami stanowi:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................................................................

Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia stanowią integralną część niniejszej umowy.

 

§ 14

Bank zastrzega sobie prawo :

 1. pokrywania w okresach obrachunkowych swych należności z tytułu odsetek od kredytów ze środków pieniężnych na rachunku bieżącym Kredytobiorcy ;
 2. pokrywania zadłużenia nie spłaconego w umownym terminie z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy, bez jego dyspozycji i przed wszystkimi innymi płatnościami, z wyjątkiem tytułów wykonawczych i dokumentów mających moc takich tytułów. Od kwoty kredytu nie spłaconej w terminie Bank pobierze odsetki naliczane według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej dla zadłużenia przeterminowanego, poczynając od dnia następnego po umownym terminie spłaty do dnia poprzedzającego faktyczną spłatę włącznie. Niespłacenie zadłużenia przeterminowanego spowoduje podjęcie przez Bank działań zmierzających do odzyskania wierzytelności.
 3. Rozwiązania umowy kredytowej i jednoczesnego postawienia kredytu w stan wymagalności w przypadkach :
  • złożenia fałszywych dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia kredytu,
  • złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń dotyczących prawnego zabezpieczenia kredytu ;
 4. Wypowiedzenia kredytu w razie :
  • zagrożenia terminowej spłaty kredytu lub odsetek z powodu złego stanu majątkowego Kredytobiorcy,
  • znacznego obniżenia się realnej wartości złożonego zabezpieczenia,
  • wykorzystania kredytu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • niedotrzymania terminów spłaty kredytu lub odsetek,
  • niespełnienia warunków udzielenia kredytu, ustalonych w § 17.

Termin wypowiedzenia wynosi .............. dni. W przypadku niespłacenia zadłużenia w okresie wypowiedzenia, staje się ono zadłużeniem przeterminowanym, od którego Bank pobierze odsetki na zasadach określonych w pkt. 2. Niespłacenie zadłużenia przeterminowanego spowoduje podjęcie przez Bank działań zmierzających do odzyskania wierzytelności.

 1. Bank o niespłaceniu kredytu w terminie umownym i jego wypowiedzeniu, zawiadamia listem poleconym kredytobiorcę i poręczycieli, wyznaczając termin spłaty zadłużenia, na adres wskazany w umowie kredytowej. W przypadku zmiany adresu kredytobiorcy po zawarciu umowy kredytowej oraz pisemnym powiadomieniu Banku o tym fakcie, zawiadomienie przesłane jest na nowy adres kredytobiorcy.
 2. Odmowa przyjęcia pisma lub 2 - krotna adnotacja poczty "nie podjęto w terminie" /awizo/ wywołuje skutki doręczenia.
 3. Skutki doręczenia wywołuje także doręczenie zastępcze, określone w art. 138 i 139 Kodeksu postępowania cywilnego, tj. doręczenie pisma dorosłemu domownikowi, administracji domu, sołtysowi lub dozorcy domu.
 4. Bank pozostawia w aktach umowy pismo ze skutkiem doręczenia, jeżeli Kredytobiorca nie powiadomi Banku o zmianie swojego nazwiska i adresu lub "adresat nieznany" lub temu podobną.

 

§ 15

W razie niezaspokojenia swojego roszczenia w sposób określony w § 14, Bank przystąpi do odzyskania swoich wierzytelności z zabezpieczenia i z innego majątku Kredytobiorcy.

§ 16

Bank ustala, bez względu na dyspozycję Kredytobiorcy, następującą kolejność zarachowania wpływających spłat : opłaty i prowizje, odsetki przeterminowane, odsetki zapadłe terminowe, raty kredytu : przeterminowane, przypadające do spłaty zgodnie z harmonogramem spłaty, spłacone przed terminem wynikającym z umowy.

 

§ 17

Inne ustalenia stron:

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

§ 18

Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem , informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację ekonomiczną i finansową, do składania w Banku - w zakresie uzgodnionym - niezbędnych dokumentów, planów, sprawozdań i informacji, a także umożliwienia pracownikom Banku badań w siedzibie Kredytobiorcy, w zakresie związanym z oceną sytuacji gospodarczej i finansowej oraz stanu przedmiotu prawnego zabezpieczenia.

 

§ 19

Kredytobiorca zobowiązuje się do powiadomienia Banku o każdej zmianie:

Nazwiska i adresu, nazwy i siedziby firmy oraz o wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym.

 

§ 20

W przypadku ubiegania się o kredyt lub gwarancję w innym banku, Kredytobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Banku o tym Fakcie.

 

§ 21

Zmiana warunków umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie określonym w § 7.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową i Regulaminem kredytowania działalności gospodarczej, obowiązującym w Powszechnym Banku Kredytowym S.A.> w Warszawie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 23

Do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy właściwy będzie sąd, w którego okręgu Bank ma swoją siedzibę.

§ 24

Strony umowy przyjmują do wiadomości i stosowania treść Regulaminu kredytowania działalności gospodarczej w zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy.

§ 25

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.

........................................... ...............................................

( stempel firmowy i podpisy osób ( stempel firmowy i podpisy osób

działających za Kredytobiorcę) działających za Oddział)

 


MENU - STRONA GŁÓWNA  Marek Zaborowski Uaktuaniany:06/01/98