Umowa kredytowa i jej zawartość


Autor: Andrzej Gawrylczyk, 1999, stronę wykonał: Marek Zaborowski. Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

Analiza finansowa wniosku kredytowegoPrzykład umowy kredytowej

Kredyt

Uzgadnianie warunków umowy kredytowej rozpoczyna się już praktycznie od momentu wstępnej rozmowy w banku na temat ogólnych zasad ubiegania się o kredyt. Zwykle pierwsze kontakty z bankiem mają duży wpływ na dalszy proces negocjacji, a mianowicie służą do stworzenia dobrego klimatu współpracy.

Często zdarza się, że aby ostatecznie uzgodnić warunki umowy kredytowej, zachodzi potrzeba przeprowadzenia negocjacji pomiędzy przedstawicielami kredytobiorcy i banku. Zwykle przedmiotem negocjacji jest oprocentowanie kredytu, wysokość prowizji, prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, niekiedy okres kredytowania. Zaproponowane przez bank oprocentowanie jest funkcją ryzyka kredytowego związanego z klientem oraz czasu trwania kredytu i jego rodzaju. Ze strony banku minimalną granicę oprocentowania wyznacza konieczność zapewnienia dochodowości kredytu oraz możliwość alternatywnego zagospodarowania posiadanych środków (np. poprzez udzielenie kredytu innemu klientowi, zakup papierów wartościowych). Udane negocjacje to przede wszystkim umiejętność skoncentrowania się na wspólnych interesach obu stron, a nie na odmiennych stanowiskach.

Umowa kredytowa, niezależnie od kwoty, musi być zawarta na piśmie i zawierać takie niezbędne elementy jak:

 1. oznaczenie stron umowy,
 2. datę zawarcia umowy,
 3. określenie podstawowych obowiązków stron, tzn. obowiązek banku do oddania do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, obowiązek kredytobiorcy do zwrotu kredytu,
 4. kwotę i walutę kredytu,
 5. termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
 6. terminy spłaty kredytu oraz terminy spłaty odsetek,
 7. oprocentowanie kredytu i wysokość prowizji,
 8. zakres uprawnień banku związanych ze sprawdzeniem sposobu wykorzystania udzielonego kredytu przez kredytobiorcę i zabezpieczeniem jego spłaty,
 9. warunki korzystania przez kredytobiorcę z udzielonego kredytu.

Dodatkowo, oprócz wyżej podanych punktów, strony mogą w umowie kredytowej zawrzeć przykładowo następujące zapisy:

 1. sposób wykorzystania kredytu przez kredytobiorcę (np. przekazanie środków na rachunek bieżący),
 2. dodatkowe prawne zabezpieczenie spłaty,
 3. zobowiązanie kredytobiorcy do przedstawiania w banku informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego standingu w okresie kredytowania (np. miesięczne sprawozdania GUS, zestawienia należności, zobowiązań),
 4. uprawnienia banku do badań inspekcyjnych,
 5. sytuacje, w których bank może wypowiedzieć umowę kredytową,
 6. uprawnienia kredytobiorcy do spłaty kredytu przed terminem,
 7. postępowanie banku w sytuacji nieterminowego regulowania płatności odsetek lub kapitału.

Umowa kredytowa może być podpisana (podobnie jak wniosek) jedynie przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu kredytobiorcy.

Wszelkie zmiany w umowie kredytowej mogą być dokonywane w formie sporządzonego na piśmie aneksu, podpisanego przez kredytobiorcę i bank. Często podpisanie aneksu i zmiana warunków umowy pociągają za sobą konieczność uiszczenia dodatkowej prowizji.


MENU - STRONA GŁÓWNA  Marek Zaborowski Uaktuaniany:06/01/98