Zasoby odnawialne

Zasoby odnawialne są to takie elementy przyrody, które posiadają zdolność regeneracji.

Tradycyjnie odnawialnymi źródłami energii są nazywane źródła czerpiące energię ze słońca (zob. odnawialne źródła energii), które w perspektywie istnienia gatunku ludzkiego prawdopodobnie nie ulegnie istotnemu oziębieniu.
Przykładem zasobu uznawanego za odnawialny jest populacja ryb. Populacja danego gatunku zależy od wielkości zajmowanego przezeń obszaru, od warunków klimatycznych, od ilości pożywienia (obfitości gatunków znajdujących się poniżej w łańcuchu pokarmowym ) i od ilości drapieżników znajdujących się bezpośrednio powyżej w łańcuchu pokarmowym. W stanie równowagi ilość ginących osobników jest równa ilości osobników utrzymujących się przy życiu. Gdy populacja danego gatunku jest zbyt mała wtedy traci swoje możliwości odnowy i zanika (ginie więcej jednostek niż jest w stanie utrzymać się przy życiu). A więc zasoby odnawialne są odnawialne dopóty, dopóki nie utracą zdolności regeneracyjnych.
Jednakże populacja ryb na Ziemi gwałtownie maleje (zob.: "Wyczerpać morze"). Z tego punktu widzenia łowiska tracą swoje znaczenie jako odnawialny zasób żywności, znaczenia nabierają natomiast farmy rybne.