Analiza wniosku i zdolności kredytowej


Autor: Andrzej Gawrylczyk, 1999, stronę wykonał: Marek Zaborowski. Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

Wniosek kredytowyAnaliza finansowa wniosku kredytowego

Kredyt

Analiza wniosku i zdolności kredytowej klienta przez bank dokonywana jest w celu odpowiedzi na następujące pytania:

  1. czy kredytobiorca będzie w stanie zwrócić zaciągnięty kredyt wraz z należnymi odsetkami w terminach ustalonych w umowie kredytowej (wniosku),
  2. jakie ryzyko banku wiąże się z udzieleniem wnioskowanego kredytu,
  3. jakie warunki kredytowania mogą być zaproponowane klientowi.

Procedury związane z badaniem dokumentacji kredytowej od momentu złożenia wniosku przez klienta do decyzji banku dotyczącej możliwości i warunków kredytowania są dość długie i pracochłonne, banki zazwyczaj zastrzegają sobie prawo do co najmniej 2-tygodniowego terminu rozpatrzenia złożonego wniosku. Cały proces oceny wniosku kredytowego to odpowiedzi na pytania od ogólnych do coraz bardziej szczegółowych i podejmowanie decyzji na każdym etapie analizy, tak więc już na podstawie wstępnej analizy wniosku, może okazać się, że ryzyko banku jest zbyt duże (np. niedostateczne kwalifikacje kierownictwa, zbyt niskie kapitały własne w stosunku do kwoty wnioskowanego kredytu, niedostateczna baza finansowa, niepewne perspektywy branży itp.). Niekiedy wniosek kredytowy może być odrzucony z uwagi na np. ogólną sytuację na rynku, niezgodność z przepisami prawa (np. w zakresie rozpraszania ryzyka) lub z polityką kredytową danego banku.

Banki stosują zazwyczaj zbliżone procedury badania wniosku i kondycji klienta. W pierwszym etapie analizy pracownicy banku sprawdzają złożony wniosek kredytowy pod względem formalnym (czy wniosek jest kompletny, prawidłowo wypełniony, czy załączone są wszystkie wymagane dokumenty i załączniki oraz podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu i na rzecz wnioskodawcy). Następnie, po spełnieniu wszystkich wymagań, wniosek ewidencjonuje się według kolejności wpływu w rejestrze i następuje jego analiza. W ramach czynności wstępnych bankowcy zasięgają informacji o kliencie w innych bankach, sprawdzają czy klient nie figuruje w rejestrze niesolidnych kredytobiorców.

Kolejnym etapem jest lustracja przeprowadzona w firmie, mająca głównie na celu zebranie dodatkowych informacji oraz weryfikacje i uzupełnienie danych przedstawionych we wniosku.

Po pozytywnej wstepnej ocenie wniosku, uzyskaniu informacji o dotychczasowym "morale płatniczym" firmy oraz przeprowadzonej inspekcji dokonuje się różnego rodzaju analiz ekonomiczno-finansowych, dotyczących zarówno aktualnej, jak i przyszłej kondycji firmy.

Analizę ekonomiczno-finansową przeprowadza się zazwyczaj według następującego schematu:

  1. ogólna charakterystyka kredytobiorcy: nazwa i adres firmy, rok założenia (im dłużej działająca firma, tym jest wyższa jej wiarygodność), forma prawna, udziałowcy, wysokość kapitałów własnych, rodzaj prowadzonej działalności oraz rodzaj prowadzonej księgowości, dotychczasowa działalność i jej efekty,
  2. historia stosunków banku z kredytobiorcą: czy firma jest klientem banku, od kiedy, jak przebiegała współpraca,
  3. ocena rynku i strategii marketingowej: pozycja kredytobiorcy na tle ogólnej sytuacji w branży, podstawowe kierunki zbytu obecne i w przyszłości, główni konkurenci firmy, strategia stosowanych cen, sposób prowadzenia promocji wyrobów,
  4. zdolności produkcyjne firmy: proces produkcji i rentowność podstawowych produktów, asortyment, stopień zużycia majątku, stan pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, sposób zabezpieczenia majątku - czy jest ubezpieczony,
  5. ocena kierownictwa firmy i jakości zarządzania: kwalifikacje osób zarządzających firmą (wykształcenie, staż pracy, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia), struktura organizacyjna, wielkość zatrudnienia, system informacyjny,
  6. analiza finansowa - jest to analiza bieżącej i przyszłej sytuacji majątkowo-płatniczej oraz efektywności firmy, a na tym tle możliwości spłaty wnioskowanego kredytu w terminach umownych. Analiza finansowa, najbardziej rozbudowana część oceny, jest jednym z najważniejszych elementów decydujących o przyznaniu kredytu,
  7. analiza SWOT: syntetyczny sposób analizowania pozycji firmy, zestawiający jej moce i słabe strony oraz pozwalający na porównanie ich z szansami i zagrożeniami wynikającymi z otoczenia zewnętrznego.

MENU - STRONA GŁÓWNA  Marek Zaborowski Uaktuaniany:06/01/98